KENDO DOJO
 

GEDATSU USA

KATSUO CHINEN
Chief Advisor
(Kyoshi 7 Dan)

KATSUSHI
CHINEN
Instructor
(5 Dan)

SATOSHI
MATSUMOTO
Head Instructor
(4 Dan)

DAVID SUH
Instructor
(4 Dan)

HIDENORI
KONGO
Instructor
(4 Dan)

 

WATARU MATSUMOTO
Instructor
(4 Dan
)

YOSHIHIRO
NOGUCHI

Instructor
(4 Dan)

Founder of
Gedasu USA
Kendo Dojo

   

Gedatsu USA Kendo Dojo
7852 Hill Drive | South San Gabriel, California 91770


©2008 Gedatsu USA Kendo Dojo